Таблица пиньинь

  • Ниже приведена таблица 拼音pīnyīn для современного китайского языка. Озвучены носителем все существующие слоги современного китайского языка.
  • Для слогов первой строки (без инициали или начального согласного) озвучены все варианты. Вне зависимости есть они в современном китайском языке или нет.
  • На этапе разучивания фонетики желательно повторять все слоги как можно более утрированно. Т.е. громко и растягивая каждый слог. Слоги с 4-ым тоном растягивать необязательно.
  a o e i u ü
  a ai ao an ang o ong ou e ei en eng er i ia iao ie iou ian iang in ing iong u ua uo ui uai uan un uang ueng ü üe üan ün
- a ai ao an ang o ong ou e ei en eng er yi ya yao ye you yan yang yin ying yong wu wa wo wei wai wan wen wang weng yu yue yuan yun
m ma mai mao man mang mo   mou me mei men meng   mi   miao mie miu mian   min ming   mu                        
f fa     fan fang fo   fou   fei fen feng                       fu                        
b ba bai bao ban bang bo       bei ben beng   bi   biao bie   bian   bin bing   bu                        
p pa pai pao pan pang po   pou   pei pen peng   pi   piao pie   pian   pin ping   pu                        
d da dai dao dan dang   dong dou de dei den deng   di   diao die diu dian     ding   du   duo dui   duan dun            
t ta tai tao tan tang   tong tou te     teng   ti   tiao tie   tian     ting   tu   tuo tui   tuan tun            
n na nai nao nan nang   nong nou ne nei nen neng   ni   niao nie niu nian niang nin ning   nu   nuo     nuan       nüe    
l la lai lao lan lang   long lou le lei   leng   li lia liao lie liu lian liang lin ling   lu   luo     luan lun     lüe    
z za zai zao zan zang   zong zou ze zei zen zeng   zi                   zu   zuo zui   zuan zun            
c ca cai cao can cang   cong cou ce   cen ceng   ci                   cu   cuo cui   cuan cun            
s sa sai sao san sang   song sou se   sen seng   si                   su   suo sui   suan sun            
zh zha zhai zhao zhan zhang   zhong zhou zhe zhei zhen zheng   zhi                   zhu zhua zhuo zhui zhuai zhuan zhun zhuang          
ch cha chai chao chan chang   chong chou che   chen cheng   chi                   chu chua chuo chui chuai chuan chun chuang          
sh sha shai shao shan shang     shou she shei shen sheng   shi                   shu shua shuo shui shuai shuan shun shuang          
r     rao ran rang   rong rou re   ren reng   ri                   ru   ruo rui   ruan run            
j                           ji jia jiao jie jiu jian jiang jin jing jiong                   ju jue juan jun
q                           qi qia qiao qie qiu qian qiang qin qing qiong                   qu que quan qun
x                           xi xia xiao xie xiu xian xiang xin xing xiong                   xu xue xuan xun
g ga gai gao gan gang   gong gou ge gei gen geng                       gu gua guo gui guai guan gun guang          
k ka kai kao kan kang   kong kou ke   ken keng                       ku kua kuo kui kuai kuan kun kuang          
h ha hai hao han hang   hong hou he hei hen heng                       hu hua huo hui huai huan hun huang          

Комментарии

Аватар пользователя admin

если увидели ошибку или что какого-то слога не хватает, то пишите здесь! сразу исправим
Аватар пользователя maxim.skryabin

А что значит слог, выделенный красным? Его звука нет в базе или вообще в китайском языке?
Аватар пользователя admin

значит слога нет в путунхуа (в современном официальном китайском языке). Но всякие слоги могут быть в диалектах. Диалекты - это тоже китайский язык, но не путунхуа
Аватар пользователя Tatyana Tsadikovskaya

найдена опечатка на пересечении "Сh" и "а"
Аватар пользователя admin

поправили! спасибо большое за фидбэк, это очень важно для нас =)
Аватар пользователя Tatyana Tsadikovskaya

Это ещё и супер полезная страничка, захожу на неё регулярно, чтобы сверять произношение =)
Аватар пользователя Жанна Арцимович 1

Всё у вас на сайте здорово! И чего я на ютубе у разных ищу? теперь только у вас и буду сидеть и учиться!
Аватар пользователя Оксана Лазарева

Штука очень полезная, огромное спасибо! Один ньюанс: не могу слышать звуки из таблицы через планшет - что-то недоработано? (С диктантом таких проблем нет)
Аватар пользователя admin

Оксана, попробую узнать в чем дело. Возможно, просто еще не загрузилось до конца? страничка эта получилось немного тяжелой у нас. Но мы выясним в любом случае. Спасибо!
Аватар пользователя RomanS

слог neng в таблице не озвучен.
Аватар пользователя RomanS

спасибо,озвучка есть.
Аватар пользователя RomanS

отсутствует озвучка со слога zai по слог shuo
Аватар пользователя admin

Озвучка есть, но страница действительно требует модернизации. Первое - На данный момент она грузится медленно, из-за этого озвучка может появляться не сразу, второе - таблица работает только по правильному урлу: http://buyilehu.org/pinyin мы постараемся решить все эти пробелы) но потребуется время какое-то
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.